همایون شجریان - آلبوم شب جدایی - پارت 1

– 1 - تصنیف جانا به نگاهی 2 - ساز و آواز شب فراق 3 - تصنیف بهار عاشق..

همایون شجریان - آلبوم شب جدایی - پارت 1
همایون شجریان - آلبوم شب جدایی - پارت 1 - Delawa

1 - تصنیف جانا به نگاهی

2 - ساز و آواز شب فراق

3 - تصنیف بهار عاشق

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: