هر کیم منه ظولم ایله سه ای گول ضرر ایلر (علی آقا واحد)

– هر کیم منه ظولم ایله سه ای گول ضرر ایلر بیر گون سنه ده ناله یه زاریم اثر ایلر (علی آقا واحد)..

هر کیم منه ظولم ایله سه ای گول ضرر ایلر (علی آقا واحد)
هر کیم منه ظولم ایله سه ای گول ضرر ایلر (علی آقا واحد) - Shahnavaziali

هر کیم منه ظولم ایله سه ای گول ضرر ایلر

بیر گون سنه ده ناله یه زاریم اثر ایلر

(علی آقا واحد)

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: