نبی : برای بازی دوستانه بزرگ هماهنگی قبلی می خواهد

– نایب رییس فدراسیون فوتبال: برای بازی دوستانه بزرگ باید از یک سال و نیم قبل هماهنگی کنیم..

نبی : برای بازی دوستانه بزرگ هماهنگی قبلی می خواهد
نبی : برای بازی دوستانه بزرگ هماهنگی قبلی می خواهد - Parsfootball

نایب رییس فدراسیون فوتبال: برای بازی دوستانه بزرگ باید از یک سال و نیم قبل هماهنگی کنیم

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: