مننژیوم عصب بویایی

– مننژیوم های شیار بویایی (Olfactory Groove Meningiomas) درصد کمی از تومورهای داخل جمجمه ای را تشکیل می دهند. این تومورها در حفره قدامی جمجمه از ناحیه ص..

مننژیوم های شیار بویایی (Olfactory Groove Meningiomas) درصد کمی از تومورهای داخل جمجمه ای را تشکیل می دهند. این تومورها در حفره قدامی جمجمه از ناحیه صفحه غربالی استخوان اتمویید تا ناحیه اتصال آن به پلانوم اسفنویید منشا می گیرند


با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: