علی رضا افتخاری - آلبوم یاد استاد - پارت 2

– 1 - کودکی 2 - تنها منشین 3 - میگذرم 4 - آشفته حالی..

علی رضا افتخاری - آلبوم یاد استاد - پارت 2
علی رضا افتخاری - آلبوم یاد استاد - پارت 2 - Delawa

1 - کودکی

2 - تنها منشین

3 - میگذرم

4 - آشفته حالی

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: