علی رضا افتخاری - آلبوم قصه شمع - پارت 1

– 1 - ردخون 2 - صبح خندان 3 - پریزاد مادر 4 - پارسی پارسا..

علی رضا افتخاری - آلبوم قصه شمع - پارت 1
علی رضا افتخاری - آلبوم قصه شمع - پارت 1 - Delawa

1 - ردخون

2 - صبح خندان

3 - پریزاد مادر

4 - پارسی پارسا

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: