علی رضا افتخاری - آلبوم زیباترین - پارت 2

– 1 - کعبه مهر 2 - ساز و آواز 3 - چهار مضراب گروه نوازی 4 - ساز و آواز 5 - گل بهاری..

علی رضا افتخاری - آلبوم زیباترین - پارت 2
علی رضا افتخاری - آلبوم زیباترین - پارت 2 - Delawa

1 - کعبه مهر

2 - ساز و آواز

3 - چهار مضراب گروه نوازی

4 - ساز و آواز

5 - گل بهاری

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: