علی رضا افتخاری - آلبوم تنها تو میمانی - پارت 1

– 1 - خسته ام از این کویر 2 - پنهان 3 - نیاز 4 - تشنه درد 5 - عمر آن بود..

علی رضا افتخاری - آلبوم تنها تو میمانی - پارت 1
علی رضا افتخاری - آلبوم تنها تو میمانی - پارت 1 - Delawa

1 - خسته ام از این کویر

2 - پنهان

3 - نیاز

4 - تشنه درد

5 - عمر آن بود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: