داستان کوتاه - رسم راسویی

– داستان های کوتاه این داستان : رسم راسویی بر اساس کتاب ( قصه های مرزبان نامه ) دومین جلد از مجموعه هشن جلدی ( قصه های خوب برای بچه های خوب ) ..

داستان های کوتاه

این داستان: رسم راسویی

بر اساس کتاب ( قصه های مرزبان نامه ) دومین جلد از مجموعه هشن جلدی ( قصه های خوب برای بچه های خوب )

نگارش مهدی آذر یزدی

با صدای: علیرضا محمدی

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: