بزرگترین پستاندار خشکی زی تاریخ

– یک پستاندار منقرض شده که در دوره ی میوسن در آسیای میانه ءپاکستان ءمغولستانءوچین می زیسته است..

یک پستاندار منقرض شده که در دوره ی میوسن در آسیای میانه ءپاکستان ءمغولستانءوچین می زیسته است

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: