اتصال موفقیت آمیز دراگون سرنشین دار

– اتصال موفقیت آمیز دراگون سرنشین دار به ایستگاه فضایی بین المللی این فضا پیما توسطدراگون سرنشین دار به فضا پرتاب شده است و یکی از تاریخی..

اتصال موفقیت آمیز دراگون سرنشین دار به ایستگاه فضایی بین المللی

این فضا پیما توسطدراگون سرنشین دار به فضا پرتاب شده است و یکی از تاریخی ترین فعالیتهای فضایی می باشد

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: