آهنگ گمگشته از مجید اخشابی

– متن آهنگ گمگشته از مجید اخشابی اون که میاد اگه بگم یک گل سرخ بهار میشی یه قطره خون رو آینه یه چشمه انتظار میشی یه قطره خون رو آینه است .....

متن آهنگ گمگشته از مجید اخشابی

اون که میاد اگه بگم یک گل سرخ بهار میشی

یه قطره خون رو آینه

یه چشمه انتظار میشی

یه قطره خون رو آینه استیه چشم سرخ انتظاریه روز دوباره سبز میشه

وقتی که بر گرده بهارهر کی با آینه روبروست

رو هست و نیست پل می زنه

یه چشم سرخ آتشین

توی چشاش زل می زنه

توی چشاش زل می زنهمیگن فرشته روزشو با گریه افطار می کنه

فرشته می دونه که نور ظلمتو بیدار می کنه ظلمتو بیدار می کنهبرق یه تیغ اشک دریغ رعد صدای مرتضی

رستم از این بند و بلا علی رضا شد به قضا

آی غنچه های گل سرخ از نسیم وزون بگین

بوی خدا تو کوچه هاست سحر شده اذون بگینما گم شدیم باید بیاد اونی که چشم ما میشه

نماز حاجت بخونین

حاجتتون روا میشهما گم شدیم باید بیاد اونی که چشم ما میشه

نماز حاجت بخونین

حاجتتون روا میشهنماز حاجت بخونین

حاجتتون روا میشه

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: