آهنگ گرد و غبار از محسن یگانه - آلبوم ته خط

– گرد و غباری که دلم گرفته , حوصله زیر و زبر نداره ساقه ی خشکیده بید صبرم , خم شده و نای تبر نداره میاد با اینکه آخرای قصه است , از رو دوشت ..

آهنگ گرد و غبار از محسن یگانه - آلبوم ته خط
آهنگ گرد و غبار از محسن یگانه - آلبوم ته خط - Avayeirani

گرد و غباری که دلم گرفته , حوصله زیر و زبر ندارهساقه ی خشکیده بید صبرم , خم شده و نای تبر ندارهمیاد با اینکه آخرای قصه است , از رو دوشت این بار و بر می دارهقافیه هام یکی یکی تمو شد , اما ترانه هام ادامه دارهاز رو دوشت این بار و بر می دارهیعنی یکی پیدا نمیشه از اون , برای این خسته خبر بیارهاگه بیاد بهش بگین بجنبه , غصه داره دخل منو میارهغصه داره دخل منو میارهگرد و غباری که دلم گرفته , حوصله زیر و زبر ندارهساقه ی خشکیده بید صبرم , خم شده و نای تبر ندارهمیاد با اینکه آخرای قصه است , از رو دوشت این بار و بر می دارهقافیه هام یکی یکی تمو شد , اما ترانه هام ادامه دارهاز رو دوشت این بار و بر می داره——————————————-گرد و غباری که دلم گرفته , حوصله زیر و زبر ندارهساقه ی خشکیده بید صبرم , خم شده و نای تبر ندارهمیاد با اینکه آخرای قصه است , از رو دوشت این بار و بر می دارهقافیه هام یکی یکی تمو شد , اما ترانه هام ادامه دارهاز رو دوشت این بار و بر می دارهیعنی یکی پیدا نمیشه از اون , برای این خسته خبر بیارهاگه بیاد بهش بگین بجنبه , غصه داره دخل منو میارهغصه داره دخل منو میارهگرد و غباری که دلم گرفته , حوصله زیر و زبر ندارهساقه ی خشکیده بید صبرم , خم شده و نای تبر ندارهمیاد با اینکه آخرای قصه است , از رو دوشت این بار و بر می دارهقافیه هام یکی یکی تمو شد , اما ترانه هام ادامه دارهاز رو دوشت این بار و بر می داره

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: