آهنگ پاییز از شادمهر عقیلی - آلبوم دهاتی

– وقتی چشت پاییز می شه باغ دلت گلریز می شه تصویر غم می شینه تو چشم سیاهت وقتی چشت لبریز می شه اشکای تو آویز می شه دونه دونه می چیکه از چشم ..

آهنگ پاییز از شادمهر عقیلی - آلبوم دهاتی
آهنگ پاییز از شادمهر عقیلی - آلبوم دهاتی - Avayeirani

وقتی چشت پاییز می شه

باغ دلت گلریز می شه

تصویر غم می شینه تو چشم سیاهت

وقتی چشت لبریز می شه

اشکای تو آویز می شه

دونه دونه می چیکه از چشم سیات

آخ نمیدونی دل آدم رو چه می شکونی

خودت بهتر از هرکی می دونی

که بارون پاییز می سوزونه دل آدمارو

آی نمیدونی دل آدم رو چه می شکونی

خودت بهتر از هرکی می دونی

که بارون پاییز می سوزونه دل آدمارومی خوای بری حرفی نداری

اشکات دارن جار میکشن

رفتن همیشه پر غمه

انگار دارن داد می کشن

آی نمی دونی دل آدم رو چه می شکونی

خودت بهتر از هرکی می دونی

که بارون پاییز می سوزونه

دل آدما رو

آی نمی دونی دل آدم رو چه می شکونی

خودت بهتر از هرکی می دونی

که بارون پاییز می سوزونه

دل آدما رووقتی چشت پاییز میشه

باغ دلت گلریز میشه

تصویر غم می شینه تو چشم سیاهت

وقتی چشت لبریز می شه

اشکای تو آویز می شه

دونه دونه می چیکه از چشم سیات

آخ نمیدونی دل آدم رو چه می شکونی

خودت بهتر از هرکی می دونی

که بارون پاییز می سوزونه دل آدمارو

آی نمیدونی دل آدم رو چه می شکونی

خودت بهتر از هرکی می دونی

که بارون پاییز می سوزونه دل آدمارومی خوای بری حرفی نداری

اشکات دارن جار می کشن

رفتن همیشه پر غمه

انگار دارن داد می کشن

آی نمی دونی دل آدم رو چه می شکونی

خودت بهتر از هرکی می دونی

که بارون پاییز می سوزونه

دل آدما رو…

آی نمی دونی دل آدم رو چه می شکونی

خودت بهتر از هرکی می دونی

که بارون پاییز می سوزونه

دل آدما رو …

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: