آهنگ وقت رفتن از حمید عسکری - آلبوم کما 2

– وقت رفتن نیمخوام ببینمت مییدونم ببینمت کم میارم اگه یک لحظه فقط نگام کنی دلمو پشت سرم جا میذارم اگه خونسرده نگام به دل نگیر دل تو یه..

آهنگ وقت رفتن از حمید عسکری - آلبوم کما 2
آهنگ وقت رفتن از حمید عسکری - آلبوم کما 2 - Avayeirani

وقت رفتن نیمخوام ببینمت

مییدونم ببینمت کم میارماگه یک لحظه فقط نگام کنی

دلمو پشت سرم جا میذارماگه خونسرده نگام به دل نگیر

دل تو یه روز ازم خسته میشهاگه اسمم و فقط صدا کنی

راه رفتن واسه من بسته میشهوقت رفتن نباید گریه کنی

اینجوری دلم برات تنگ نمیشهمیدونم هر جای دنیا که باشم

تو دلم عشق تو کمرنگ نمیشهاگه خونسرده نگام به دل نگیر

دل تو یه روز ازم خسته میشهاگه اسمم و فقط صدا کنی

راه رفتن واسه من بسته میشهوقت رفتن نیمخوام ببینمت

مییدونم ببینمت کم میارماگه یک لحظه فقط نگام کنی

دلمو پشت سرم جا میذارماگه خونسرده نگام به دل نگیر

دل تو یه روز ازم خسته میشهاگه اسمم و فقط صدا کنی

راه رفتن واسه من بسته میشه

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: