آهنگ خنده و گریه از حمید عسکری - آلبوم کما 2

– خودمو به خنده می زنم ، خودمو به گریه می زنم می خوام فراموشت کنم اما نمی شه می خوام که از تو رد بشم ، می خوام که با تو بد بشم اما دلم راضی ن..

آهنگ خنده و گریه از حمید عسکری - آلبوم کما 2
آهنگ خنده و گریه از حمید عسکری - آلبوم کما 2 - Avayeirani

خودمو به خنده می زنم ، خودمو به گریه می زنم

می خوام فراموشت کنم اما نمی شه

می خوام که از تو رد بشم ، می خوام که با تو بد بشم

اما دلم راضی نشد ، بی تو نمی شهعکست همیشه رو به روم ، زل می زنم به رو به روم

حس می کنم کنارمی اما چه فایده

دلم به دریا می زنم ، بیام بگم دوست دارم

تا می رسم به رو به روت ، بازم نمی شهخودمو به خنده می زنم ، خودمو به گریه می زنم

می خوام فراموشت کنم اما نمی شهاز دل تو رونده شدم ، مهمون ناخونده شدم

با این که نیستی ، حس خواستنت باهامه

حس می کنم کنارتم ، زنده به انتظارتم

خودت که نیستی ولی خاطرت باهامهخودمو به خنده می زنم ، خودمو به گریه می زنم

می خوام فراموشت کنم اما نمی شه

می خوام که از تو رد بشم ، می خوام که با تو بد بشم

اما دلم راضی نشد ، بی تو نمی شهعکست همیشه رو به روم ، زل می زنم به رو به روم

حس می کنم کنارمی اما چه فایده

دلم به دریا می زنم ، بیام بگم دوست دارم

تا می رسم به رو به روت ، بازم نمی شهخودمو به خنده می زنم ، خودمو به گریه می زنم

می خوام فراموشت کنم اما نمی شهاز دل تو رونده شدم ، مهمون ناخونده شدم

با این که نیستی ، حس خواستنت باهامه

حس می کنم کنارتم ، زنده به انتظارتم

خودت که نیستی ولی خاطرت باهامهخودمو به خنده می زنم ، خودمو به گریه می زنم

می خوام فراموشت کنم اما نمی شه

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: