آموزش عربی جلسه 5: تست - مستثنی و مفعول مطلق

– تست 110 الی 130 از قواعد به بحث مثتثنی و مفعول مطلق را بررسی میکنیم..

آموزش عربی جلسه 5: تست - مستثنی و مفعول مطلق
آموزش عربی جلسه 5: تست - مستثنی و مفعول مطلق - Kelasdars

تست 110 الی 130از قواعد به بحث مثتثنی و مفعول مطلق را بررسی میکنیم

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: