آموزش عربی جلسه 4: تست - نواسخ

– تست 92 الی 109 خوب سلام بر کنکوری های عزیزمون بحث ترجمه و مفهوم را با هم کار کردیم و میریم سراغ بحث قواعد. بحث قواعد را با نواسخ شروع میکن..

تست 92 الی 109خوب سلام بر کنکوری های عزیزمون بحث ترجمه و مفهوم را با هم کار کردیم و میریم سراغ بحث قواعدبحث قواعد را با نواسخ شروع میکنیم. اوناع لا داریم که کلا 4 نوع لا داریم ولی قرار شد اضافه گویی نکنیم و در کنکور شما فقط3 نوع از آ« میاید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: