آموزش احیا -ارزیابی نبض وتنفس بیمار

– ارزیابی هوشیاری وعلایم حیاتی بیمار بسیار مهم است چون نشانه چگونگی عملکرد مغز است..

آموزش احیا -ارزیابی نبض وتنفس بیمار
آموزش احیا -ارزیابی نبض وتنفس بیمار - Nurse

ارزیابی هوشیاری وعلایم حیاتی بیمار بسیار مهم است چون نشانه چگونگی عملکرد مغز است

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: